Các bài viết

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

A/ Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà

Đọc tiếp