Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài

(Thay đổi giấy phép đầu tư công ty FDI- vốn nước ngoài).

 

            Thay đổi thông tin trên giấy phép đầu tư của công ty nước ngoài thường thấy trong quá trình hoạt động của công ty:

 

Một số trường hợp thay đổi giấy phép đầu tư – giấy chứng nhận đầu tư của công ty FDI là : thay đổi địa chỉ công ty.

Điều chỉnh tăng vốn, điều chỉnh giảm vốn,

Tăng ngành nghề – bổ sung ngành nghề

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty….

Thay đổi do chuyển nhượng vốn…

I tư vấn hướng dẫn THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

 

– Bước 1: Nhà đầu tư liên với với Luật sư chúng tôi để được hỗ trợ

– Bước 2: Luật sư chúng tôi tiếp nhận thông tin và soạn thảo hồ sơ cho nhà đầu tư.

– Bước 3: Luật sư chúng tôi thay mặt nhà đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ, nhận kết quả, thoi dõi, đôn đốc việc xử lý hồ sơ.

 

 

Hồ sơ cần chuẩn bị  cho thay đổi giấy phép đầu tư:

 

1/ Bản đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký.

2/ Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp hoặc Hội đồng thành viên doanh nghiệp hoặc biên bản thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về việc xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

3/ Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp qua các năm hoạt động. 

  1. Bản giải trình việc sửa đổi, bổ sung các nội dung đăng ký.

5/ Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy phép đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng sản phẩm;

6/ Báo cáo tài chính có kiểm toán thể hiện khả năng năng lực tài chính khi bổ sung thêm mục tiêu, tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. (hoặc xác nhận số dư tiền gửi tại Ngân hàng).

7/ Bản sửa đổi điều lệ, sửa đổi hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh (tùy từng trường hợp cụ thể).

  1. Bản sao giấy phép đầu tư / Giấy chứng nhận đầu tư (có công chứng).

9/ Các tài liệu gửi kèm – phù hợp với từng nội dung, mục tiêu đăng ký điều chỉnh (như tăng vốn đầu tư, thay đổi trụ sở chính, thay đổi cổ đông/thành viên …).

(Hồ sơ gồm 3 bộ – trong đó có ít nhất 1 bộ gốc, thời gian thực hiện 20 ngày làm việc, nếu là dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra thì thời gian có thể thêm 30 ngày làm việc).

 

Phạm vi và nội dung công việc của LEGALVIET ANT:

1/ Tư vấn thay đổi trụ sở công ty trên giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

2/ Tư vấn thay đổi cổ đông hoặc thành viên sáng lập trên giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

3/ Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động trên giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

4/ Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật  – Giám đốc trên giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

5/ Tư vấn thay đổi tăng – giảm vốn đầu tư, vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài.

7 Tư vấn thay đổi chủ sở hữu trên giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài …

 

 

Tư vấn thay đổi công ty , thủ tục công ty nước ngoài tại Việt Nam.