Tư vấn chuyển đổi hình thức doanh nghiệp


Legal ANT chúng tôi tư vấn doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp như sau:

 

A/ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC CÔNG TY:

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại.

Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:

1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;

2. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

4. Các hình thức chuyển đổi hiện nay (THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005):

– Chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên thành công ty cổ phần.

– Chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên thành 1 thành viên.

– Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh.

– Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần.

– Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh (1 thành viên, 2 thành viên).

 

B/ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC CÔNG TY:

1/ Hồ sơ chuyển đổi bao gồm:

– Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình công ty.

– Biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình công ty.

– Quyết định về việc chuyển đổi loại hình công ty.

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và chuyển đổi loại hình công ty.

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phần.

– Biên bản thanh lý hợp đồng …

– Các tài liệu khác như CMND, đăng ký kinh doanh …

2/ Thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty:

– Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

– Thời gian thực hiện là 7 ngày làm việc có đăng ký kinh doanh mới.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi để có được dịch vụ ưu đãi nhất và tốt nhất!