Văn phòng đại diện nước ngoài

Văn phòng đại diện nước ngoài cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về báo cáo hoạt động và thực hiện thủ tục gia hạn đúng thời gian đúng quy định.