công ty nước ngoài- mua bán hàng hóa

– HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI- XIN CẤP PHÉP

cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam như sau:

 

Hồ sơ bao gồm:

  1. a) Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Hồ sơ thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo Mẫu MĐ-6 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

– Các tài liệu khác theo quy định tương ứng tại Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp hiện hành.

  1. b) Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy phép kinh doanh.
  2. c) Quy định về ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện theo mẫu HD-1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2013.

 

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội,

 

Doanh nghiệp và công ty đăng ký thành lập và xin cấp phép các loại hình,

Thay đổi thông tin công ty, tư vấn hoạt động công ty trong quá trình hoạt động.

 

Tư vấn luật cho người nước ngoài, visa, thị thực, định cư, lưu trú.

LEGALVIET ANT – DỊCH VỤ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI.

Tư vấn  công ty nước ngoài- mua bán hàng hóa