Muốn thành lập công ty có cần bằng cấp không?

Muốn thành lập công ty có cần bằng cấp không?

Muốn thành lập công ty có cần bằng cấp không?