Tư vấn thủ tục đăng ký chia công ty

Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục Chia công ty cổ phần.

 

1. Trình tự thực hiện thủ tục chia công ty:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

– Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

– Các thành viên của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005.

– Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

 

2. Thành phần hồ sơ chia công ty bao gồm:

– Quyết định chia công ty.

– Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chia công ty.

– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị chia.

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh đầy đủ đối với công ty bị chia.

– Các giấy tờ chứng thực cá nhân/ pháp nhân đối với các cổ đông liên quan.

– Các điều kiện khác đối với công ty bị chia về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 

3. Căn cứ pháp lý thủ tục chia công ty:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

– Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi để có được dịch vụ ưu đãi nhất và tốt nhất!