Tư vấn thủ tục đăng ký tách công ty

 

Legal ANT cung cấp dịch vụ TÁCH DOAaNH NGHIỆP như sau:

 

  1. Quy định của pháp luật về tách Doanh nghiệp:

– Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp;

– Tư vấn phương án sử dụng lao động;

– Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

– Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty

– Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

 

  1. Hoàn thiện hồ sơ tách doanh nghiệp:

– Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty mới;

– Danh sách thành viên/cổ đông công ty mới;

– Điều lệ công ty mới.

 

  1. Camkết dịch vụ sau khi tách doanh nghiệp:

– Tư vấn hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung tách công ty;

– Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

– Hướng dẫn các thủ tục tại trụ sở công ty legal ANT

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được dịch vụ tốt nhất!