Tư vấn thủ tục tách công ty cổ phần- ANT Legal consultant

Dịch vụ Tư vấn thủ tục tách công ty cổ phần bởi ANT Consultant

Legal ANT cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục Tách công ty cổ phần như sau:

1. Trình tự thực hiện thủ tục tách công ty cổ phần:

– Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của pháp luật.Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

– Công ty được tách tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

2. Thành phần hồ sơ tách công ty cổ phần:

– Quyết định tách công ty của đại hội đồng cổ đông

– Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc tách công ty

– Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị tách.

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

– Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi để có được dịch vụ ưu đãi nhất và tốt nhất!